Uanset om du er til Android eller iOS kan du lære de grundlæggende færdigheder, der kræves, for at udvikle dine egne apps. Få et bredt kendskab til principperne for udvikling af Internet forms applikationer. Dette kursus starter med en introduktion til C# sproget, der efterfølgende anvendes til opbygning af applikationerne. Du får grundlæggende indsigt i brugen af Xamarin og cross-platform app udvikling, og lærer hvordan du med dine erfaringer fra C#/.Net udvikling hurtigt kan komme i gang med at udvikle apps til alle 3 mobil platforme. På dette kursus i Necessities of Developing Windows Retailer Apps Utilizing HTML5 and JavaScript lærer du de grundlæggende teknikker, der er behov for til udvikling af Windows Retailer apps.

Ud­gangs­punk­tet her­for er Mo­dern UI Sty­le græn­se­fla­den, der gi­ver vo­res kun­der mu­lig­hed for at ud­kom­me med apps til man­ge af Mi­cro­soft's professional­duk­ter som Win­dows Pho­ne, XP, tab­lets and so on. De­signal skal le­ve­res som en sær­skilt Pho­tos­hop-fil (.psd, RGB far­ver) til hver plat­form som app skal ud­vik­les til - et de­signal til iOS, An­droid og et til Wi­nodws. Vi ønsker at være fleksible, hvorfor vi har flere Apps udvikler til iOS og ligeså til Android. Derfor skal man typisk bruge en apps udvikler til apps udvikling på hver sin platform. Vores Eksperter er godt klædt på til at besvare dine spørgsmål omkring Apps udvikling.

At an­ven­de stan­dard kom­po­nen­ter og wid­gets til Ap­ple iOS be­ty­der i prak­sis, at de­sign ba­se­res på UIKit fra­mework - for An­droid OS be­ty­der det, at man an­ven­der Goog­les UI-prin­cip­per og elementer De­signal Apps udvikling Li­brary på Win­dows Pho­ne Dev Cen­ter in­de­hol­der både Win­dows Pho­ne UI gu­i­de­li­nes og en gen­nem­gang af plat­for­mens UI kom­po­nen­ter.

Post Navigation